ایمنی جرثقیل سقفی و دروازه ای

ایمنی جرثقیل سقفی و دروازه ای

1-راننده جرثقیل مسئولیت مستقیم ایمنی عملیات را بر عهده دارد.
2-در صورت بروز شرایط نا ایمن و موارد خطرناک، راننده باید کار را متوقف نمایند.
3-راننده باید هنگام حرکت جرثقیل از آژیر هشدار دهنده، بوق ، بلندگو و … برای هشدار به پرسنل محوطه عملیات استفاده کند.
4-جا به جایی بار از روی سر نفرات ممنوع است.

5-اگر کلید وضعیت اضطراری را هنگام عملیات باربرداری فعال کرده اید ، تا حصول شرایط ایمن آن را غیرفعال نکنید.
6-هنگام پایان کار تمام کلید و سوئیچ ها را در وضعیت خاموش قرار دهید. در صورت نیاز به تعمیرات و تنظیمات به ناظر مربوطه گزارش دهید.
7-مقدار تناژ مجاز دستگاه (SWL) به صورت درشت و خوانا بر روی پل دستگاه نوشته شود.
8-تمام راهروها و مسیرهای رفت و آمد جرثقیل باید فاقد هرگونه مانعی برای تردد باشد.
9-فاصله مجاز بین دو جرثقیل که روی یک ریل رفت و آمد می کنند، برای جلوگیری از برخورد درنظر گرفته شود.
10-تمام جرثقیل هایی که در بیرون از ساختمان نصب شده اند، تمهیداتی برای جلوگیری از اثر مخرب باد برای آنها درنظر گرفته شود.

(این تمهیدات شامل استفاده از گیره های مخصوص بستن جرثقیل به ریل، مهارهای ضربدری و ترمزهای ویژه اند)

11-در اتاق راننده یک کپسول آتش نشانی شارژ شده وجود داشته باشد.

12-برای جلوگیری از ایجاد بی نظمی و دسترسی آسان، تمام ابزارهای دستی ، فیوزها، کلیدهای برقی ، ظرف روغن و …

باید در جعبه ابزار قرار داده شوند و از پراکنده بودن آنها در اتاق راننده جلوگیری شود.

13-در صورت استفاده از جرثقیل مگنت دار (آهن ربا) حتما مگنت آن روزانه بازرسی شود و هنگام حملبارهای خطرناک مانند مواد مذاب

و بارهایی که بوسیله جرثقیل مگنت دار حمل می شود علائم مخصوص داده شود که کارگران خود را

به محل امن برسانند و تا رسیدن کارگران به محل امن، حرکت بالابر باید متوقف شود.