برگزاری انتخابات انجمن صنفی تاورکرین

زمان اجرا : 94/5/13

مبلغ :50/000 تومان

شماره کارت جهت واریز وجه :
6037991301542688

محل برگزاری : دانشگاه تهران

موضوع جلسه : انتخابات مجدد هیئت مدیره انجمن صنفی تاورکرین