دوره بازدید فنی وسلامت تاور کرین ها با  حضور مسئولین محترم HSE ، مسئولین محترم پروژه هاو مدیران پروژه های بزرگ با  موفقیت برگزار شد