بازرسی فنی جرثقیل های برجی (Tower Crane)

بازرسی از جرثقیل های برجی به سه روش زیر انجام می شود:

1. بازرسی پیش از شروع کار توسط راننده

در این بازرسی که به شکل روزانه و قبل از شروع شیفت کاری توسط راننده انجام می شود موارد زیر به صورت چشمی بازدید می شوند:

–         کلیه موارد ارایه شده در دفترچه راهنمای عملیاتی دستگاه

–         کنترل های عملیاتی و اضطراری

–         بازرسی ترمزهای ایمنی تاورکرین

–         بازرسی قفل، کلید و نشانگرهای ایمنی

–         بازرسی چشمی از ساختار دستگاه

–         قرارگیری صحیح سیم بکسل درون درام و قرقره ها

–         بازرسی با هدف تشخیص آسیب دیدگی سیم بکسل ها

راننده موظف است قبل از شروع شیفت، تجهیزات و وسایل حفاظت فردی خود را بررسی کند.

نتایج بازرسی های فوق به طور روزانه در دفترچه مخصوص ثبت و نگهداری می شود.

2. بازرسی مداوم

یک برنامه منظم و مداوم بازرسی و تعمیر و نگهداری برای هر جرثقیل طبق توصیه سازنده باد فراهم شود. این برنامه بازرسی توسط فرد با صلاحیت به صورت بازدید چشمی و طبق موارد ذیل انجام می گیرد:

–         هماهنگی عملکرد و کنترل سرعت اجزا

–         کنترل های عملیاتی و اضطراری، تجهیزات، نشانگرها و قفل های ایمنی

–         روغن کاری قسمت های متحرک، بازرسی از اجزای فیلتر روغن و سطح مایعات دستگاه

3. بازرسی عمده 10 ساله

این بازرسی با اهداف کلی زیر انجام می شود:

–         وضعیت عملکرد بخش های ساختاری، مکانیکی، الکتریکی و هیدرولیکی دستگاه

–         استفاده از آزمون های غیرمخرب برای شناسایی عیوب طبق استاندارد مربوطه

–         سیستم های ترمز

–         سیستم های کنترلی، ایمنی و اضطراری

–         مناسب بودن دستورالعمل های ایمنی و اجرایی مطابق شرایط کار