بازرسی روزانه لیفتراک

 

بازرسی روزانه لیفتراک

بازرسی روزانه لیفتراک

بازدید روزانه پیش از شروع کار با لیفتراک

دستورالعمل های مربوط به بازرسی پیش از شروع کار باید به طور خوانا در دسترس راننده باشد

و راننده موظف است قبل از شروع کار این موارد را بازرسی کند.

ذکر این نکته ضروری است که تمام این دستورالعمل ها باید در قالب استاندارد مربوطه

و توصیه های سازنده دستگاه به کار رود.

قبل از راه اندازی لیفتراک، ضمن بررسی شرایط کار، موارد زیر را بازرسی کنید :

 1. وضعیت لاستیک ها
 2. پرباد بودن لاستیک ها
 3. تجهیزات هشدار دهنده و ایمنی
 4. چراغ ها
 5. باتری، از نظر شارژ بودن، کابل و اتصالات
 6. کنترل ها
 7. سیستم های کج کننده و بالابرنده
 8. شاخک ها  سایر ابزار بارگیری از نظر خمیدگی،ترک خوردگی، وضعیت قرار گیری، شکستگی وضعیف شدگی
 9. زنجیرها و کابل های دکل از نظر ضعیف شدگی، خمیدگی و شل بودن
 10. قطع کن الکتریکی
 11. ترمز های پایی و دستی
 12. سیستم فرمان
 13. سیستم سوخت رسان(گازوییل، گازمایع،بنزین، گاز فشرده)
 14. بازدید محل کار از نظر وجود مواد و اشیای حادثه ساز مانند کابل های برق، خطوط لوله اب و گاز
 15. وجود هرگونه صدای نامعمول
 16. سایر مواردی که ب وسیله شرکت سازنده تعیین شده اند یا مواردی که موجب سهولت در کار با لیفتراک می شوند.