شرکت PHQ در راستای آموزش مهارتهای بازرسی و فنی قادر است در زمینه های زیر آموزشهای لازم و کافی را در اختیار شما قرار دهد.

1- ‍‍آموزش اصول كار و ايمني انواع  جرثقيل هاي  سقفی و متحرک و …

2- دوره آموزش شناخت و كاربرد ابزار و  تجهزات باربرداري ( اسلينگ ها)

3- دوره آموزش ايمني جرثقيل هاي موبيل و ابزار باربرداري

4- دوره آموزش اصول كاربرد و ايمني ليفتراك

5- دوره آموزش بازرسي جرثقيل هاي متحرك

6- اصول ايمني كار با انواع بالابرها و جرثقیل ها

1-آموزش اصول كار و ايمني جرثقيل هاي متحرك :

اهميت رعايت قوانين ايمني و تشريح برخي از حوادث

شرایط  و وظائف اپراتور جرثقیل

آموزش نکات ایمنی کار با دستگاه جرثقيل ،  آشنايي با اصطلاحات باربرداري، ظرفيت باربرداري جرثقيل ،نمودار شعاع كار/ ارتفاع باربرداري ،تشريح علائم ريگري ‍.وظايف راهنما و ريگرها  در عمليات باربرداري

حل مسائل عملي جهت تعيين ظرفيت مجاز از روي جداول

عوامل موثر در تعادل و استقرار جرثقيل

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

مدت دوره: 16 ساعت

واجدین شرایط: مسئولين ايمني، بازرسين، تكنسين هاي و ناظرين عمليات باربرداري و تخليه و بارگيري، اپراتور جرثقيل

2- دوره آموزش شناخت و كاربرد ابزار و  تجهزات باربرداري ( اسلينگ ها):

روش بستن اسلينگ ها  ،  ضريب ایمنی اسلينگ ها و محاسبه بار وارده به هر پايه از اسلينگ

كفشك ها و روكش هاي ضد سايش  ، نحوه انتخاب اسلينگ،  نحوه استفاده از اسلينگ

نكات ايمني در استفاده از اسلينگ هاي سيم بكسل

اسلينگ هاي تسمه اي ، اسلينگ هاي زنجيري ونحوه بازرسی آنها

بازرسي، مراقبت و انبار كردن اسلينگ ها

انواع شاهين ها (بيم هاي توزيع كننده بار) و اتصالات باربرداري ،  بيم هاي متعادل كننده بار

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

مدت دوره: 16ساعت

واجدین شرایط: مسئولين ايمني، بازرسين، تكنسين هاي و ناظرين عمليات باربرداري و تخليه و

بارگيري، اپراتور و كمك اپراتور جرثقيل

3- دوره آموزش ايمني جرثقيل هاي موبايل و ابزار باربرداري

اصطلاحات و تعاریف

گزارش وقايع جزئي و كلي  ، كنترل وجود دستورالعمل وكتب راهنما

انواع جرثقيل ها، عمليات اولیه و نکات ایمنی

ايمني عمومي  ، برنامه ريزي براي عمليات باربرداري

تعادل و پايداري بار  ، عمليات باربرداري ويژه

محدوديتهايي براي عملكرد جرثقيل   ، كنترل ، تحويل و بازرسي جرثقيل و بار

محفظه هاي مربوط به حمل و نقل بار(CTU’s) و اسلينگ هاي سيم بكسل

باربرداري و مضامين ايمني   ، بكارگيري ايمن اسلينگ ها  و جداول بار مجاز کاری برای اسلینگ ها

بارهايي كه نياز به ملاحظات ويژه دارند    ، تعيين محل استقرار بار

شرايط نامساعد جوي ،  ارتباطات  ،  ايمني و اطمينان بارها براي حمل و نقل جاده اي

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

مدت دوره: 16 ساعت

واجدین شرایط: مسئولين ايمني، بازرسين، تكنسين هاي و ناظرين عمليات باربرداري و تخليه و

بارگيري، اپراتور جرثقيل

4- دوره آموزش اصول كاربرد و ايمني ليفتراك

آشنائي با انواع ليفتراك

اجزاي ليفتراك

سرويس هاي دوره اي و بازديد هاي روزانه

اصول اپراتوري و بكارگيري ليفتراك

نكات ايمني كار با ليفتراك

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

مدت دوره: 8 ساعت

واجدین شرایط: مسئولين ايمني، بازرسين، تكنسين هاي و ناظرين عمليات باربرداري و تخليه و

بارگيري، اپراتور ليفتراك

5– دوره آموزش بازرسي جرثقيل هاي متحرك (رديف هاي 1و 3 پيش نياز اين دوره مي باشد)

انوا ع بازرسي (اوليه – قبل از شروع كار ).بازرسي ماهيانه ،  بازرسي هاي مداوم  ،  بازرسي هاي دوره اي

استانداردهاي بازرسي و شرايط بازرس فني

نحوه اجراي بازرسي بر اساس چك ليست هاي استاندارد

تست و آزمايش جرثقيل.آزمايش استاتيك و آزمايش ديناميك

بازرسي سيم بكسل و قرقره ها و معيارهاي تعويض سيم بكسل

بازرسي جرثقيل هاي چرخ زنجيري

كامپيوتر  وسيستم هاي ايمني جرثقيل

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

مدت دوره: 16 ساعت

واجدین شرایط: مسئولين ايمني، بازرسين فني

ساير دوره هاي قابل ارائه شامل :

1-  شناخت اصول ايمني داربست بندي

2-  اصول ايمني كار با انواع بالابرها (دستي – بادي – برقي )

3- اصول ايمني بسكت و تجهيزات نفر بالابر

4- ايمني جرثقيل هاي سقفي