تير حمالها، ريلها، توازي ريلهاي حركت طولي، وضعيت راهروها و نردبانهاي دسترسي BS 4211
بازرسي در حين نصب پس از Final Assembly و قبل از قرار گرفتن در سرويس BS 466FEM

CMAA

بازرسي راهروها و نردبان هاي ارتباطي BS 5395:Part 1,2,3
استانداردهاي جنس و ابعاد چرخها DIN 15015DIN 15079

DIN 15082

DIN 15071

DIN 15072

DIN 15074

بازرسی قلاب DIN 15400 DIN 15401

DIN 15402

DIN 15404

DIN 154

DIN 15405

DIN 15407

DIN 15408

DIN 15409

ISO 4779

بازرسی زنجیر ISO 0610ISO 1834

ISO 1835

ISO 1520

ISO 4778

ISO 7592

ISO 7593

بازرسي سيم بكسل ISO 4308/1ISO 4309

ISO 2262

BS 6570

ISO 4309

بازرسی کابین در جرثقيلهاي سنگين كه اپراتور از داخل كابين به هدايت جرثقيل مي پردازد ISO 8566 ISO 8565

دامنه مشتمل بر بازرسي و انجام تست هاي دوره اي كليه جرثقيل ها معمولاٌ براساس استانداردهاي زير مي باشد:

·        CMAA

·        BS466

·        FEM

·        IPT   HANDBOOKS

EN 60204-1

لیست استانداردهای  ملی جرثقیل و لیفتراک

ردیف

شماره استاندارد

نام استاندارد

لیفتراک

1

6856

خودروهاي صنعتي- ليفتراك هاي زمينهاي ناهموار – آزمونهاي پايداري

2

7464

خودروي بالابر (ليفتراك)  چنگالي – بازوهاي چنگالي قلاب دار و حامل بازوهاي چنگالي – ابعاد نصب

3

7539

ليفتراك داراي چنگالهاي دوجهتي و چند جهتي – آزمونهاي پايداري

4

7567

ليفترا‌ك‌هاي چنگالي- بازوهاي چنگالي- ويژگيها وروشهاي آزمون

جرثقیل

1

4379

جرثقيل دروازه‌اي نيمه دورازه‌اي بازويي و بازويي گردان

2

7954

كشتی سازی و سازه های دريايی-دکلهای جرثقيل متعلقات-واژه نامه

3

4-12031

جرثقیل ها-رواداری های چرخ ها و ریل های طولی و عرضی- قسمت4: جرثقیل های بازویی