بازرسی جرثقیل توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد

مطابق با استانداردهاي OSHA/ANSI بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) جرثقيل متحرک زمینی به دو بخش زیر تقسیم می شود :

 

الف- بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) مكرر و روزانه
1- تمام قسمت هاي متحرك دستگاه حفاظ گذاري شده باشند.
2- هر جزء دستگاه كه در عمليات بالابردن ، پايين آوردن، چرخش و …. به كار مي رود بايد قبل از شروع كار بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) چشمي شده تا نواقص احتمالي موجود شناسايي و بر طرف گردد.
3- تمام قسمت هاي سيم بكسل بالابرنده و سيم بكسل نگهدارنده ، قرقره ، درام ها ، قلاب و متعلقات آن را بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) كنيد.
4- تمامي مفصل ها و لولاهاي گردان به راحتي و آزادانه بچرخند.
5- بازديد چشمي از تمام قسمت هاي بوم شامل خود بوم و بوم كمكي كه صاف و سالم بوده و هيچ گونه نشانه اي از آسيب فيزيكي مانند ترك ، خميدگي ، تغيير شكل نواحي جوش كاري شده ديده نشود.
6- لاستيك ها ( تاير ) از لحاظ فرسودگي و باد مناسب بازديد شود.
7- نشتي روغن و هوا در سيستم هاي هيدروليك و پنوماتيك بررسي شود.
8- روغن كاري مناسب مطابق با دستورالعمل سازنده در تمام قسمت ها انجام شود. سوخت ، روغن هيدروليك و روغن خنك كننده به مقدار كافي وجود داشته باشد.
9- كپسول آتش نشاني مناسب در اتاق راننده تعبيه شده و راننده نحوه كار با آن را فرا گرفته باشد.
10- تمامي ساز و كارهاي قرقره، درام، ترمز، سيستم هاي قفل كن، قلاب، بوم، جك هاي تعادلي، قطع كن برقي، تجهيزات ايمني، سيلندرهاي هيدروليك، تجهيزات برق و روشنايي بايد بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) شوند.
11-سيني گردان و اتصالات آن از لحاظ وجود ترك در نواحي جوش كاري شده و پيچ و مهره شل و آزاد بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) شود.
12-سيلندر و ستون جك هاي تعادلي از نظر شكل ظاهري و نقاط جوش كاري شده بازديد شود. جك هاي تعادلي بايد به طور كامل و به آرامي باز و بسته شوند.
13-تمامي ترمزها و كلاچ ها از نظر عملكرد و تنظيمات صحيح مورد بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) قرار گيرند.
14-سيستم قفل بالابر بوم، قطع كن الكتريكي و نشانگر وضعيت بار ( LMI ) از نظر كار كرد صحيح و كاليبره بودن همواره بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) شوند.
15-هنگام روشن بودن موتور تمامي نشانگرها، كنترل ها و چراغ هاي هشدار دهنده از لحاظ سهولت قرائت و عملكرد درست بازديد شوند.
16-تمامي شيشه هاي اتاق راننده از لحاظ شكستگي و ترك خوردگي بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) شود.
ب- بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) دوره اي
1- كل دستگاه از لحاظ آسيب ساختاري از قبيل، كج شدگي و ترك خوردگي در شاسي اصلي، مجموعه جك هاي تعادلي دستگاه و متعلقات ساختاري مربوط به حمل كننده ( كشنده ) و … بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) شود.
2-تمامي اتصالات جوش كاري شده از لحاظ ترك خوردگي، پوسته پوسته شدن رنگ، فرسودگي، خميدگي و خوردگي بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) شوند. بوم هيدروليك از لحاظ خميدگي و كج شدگي بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) شود.
3- تغيير شكل، ترك خوردگي و خوردگي در اجزاي ساختاري توسط تست هاي غير مخرب حداقل يك بار در سال به وسيله شركت بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) معتبر انجام شود و گزارشات مربوط به هر دستگاه بايد در سوابق و مدارك دستگاه بايگاني شود.
4-درام ها و قرقره ها از لحاظ ضعيف شدگي، فرسودگي و ترك خوردگي بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) شود.
5- پين، شفت، بلبرينگ، دنده، غلتك، وسايل قفل كننده ، قلاب و متعلقات جك هاي تعادلي از لحاظ فرسودگي و ترك خوردگي بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) شوند.
6- اجزاي سيستم ترمز ، كلاچ، لنت ترمز، ضامن قلاب و چرخ جغجغه از لحاظ فرسودگي بيش از حد بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) شوند.
7- تمامي نشانگرها بار، زاويه بوم از لحاظ عملكرد صحيح و كاليبره بودن بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) شوند.
8- تمامي تجهيزات مولد نيرو ( موتور ، ژنراتور ) از لحاظ عملكرد صحيح بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) شوند.
9- تمام چرخ دنده ها از لحاظ فرسودگي بيش از حد بازرسی (در بازرسی جرثقیل و صدور گواهی سلامت) شوند.
10-وزنه هاي تعادلي به طور مناسب به يكديگر و به ساختار اصلي دستگاه متصل شده باشند.
11-تمام تجهيزات باربرداري شامل بوم كمكي ، قفل كن ها و متعادل كننده بار بايد داراي پلاك شناسايي خوانا و با دوام باشند.