موارد بازرسی فنی لیفتراک قبل از کار

-وضعیت آج لاستیک ها پارگی و پوسیدگی لاستیک

-انحنای زاویه چرخهای عقب

-وضعیت عملکرد ترمزها

-وضعیت ظاهری

-دکل،زنجیر،شاخک ها

-اطمینان ازسلامت جسمانی راننده  

-بازرسی کپسول گاز  

-این نوع بازرسی با هدف شناسایی مواردی که منجر به بروزحادثه میشود توسط مسئول ایمنی یا اپراتور قبل ازشروع بکار انجام میگیرد.

-چراغهای روشنایی جلو و عقب

-چراغ ترمز

-رنگ بدنه

-چراغ گردان روی سقف

-بوق و چراغ دنده عقب

-راهنماهای چپ و راست

-وضعیت ظاهری راننده

-کمربند ایمنی

-میزان آلودگی

-موتور

#جرثقیل #ریگر #لیفتراک #تاورکرین #کرین #هیرسا

#phq #phqcrane #hse #