انواع بازرسی در لیفتراک

بازرسی ایمنی                  بازرسی فنی

قبل از کار                       قبل از کار                             

حین کار                         حین کار

#جرثقیل #ریگر #لیفتراک #تاورکرین #کرین #هیرسا

#phq #phqcrane #hse #