وظیفه اصلی بخش هیدرولیک جرثقیل موبایل:

 قسمت دوم یا هیدرولیک جرثقیل یک سازه پیچیده است که تلفیقی از چندین مکانیزم است تا در مجموع بتواند ما را به هدف کاربری نزدیک کند.

 از مکانیزم های کاربرده شده در جرثقیل میتوان از ادوات هیدرولیکی مکانیکی سازه های فلزی مدارات الکترونیکی انواع مکانیزمهای انتقال نیرو و حرکت سیستم های مبدل و ذخیره انرژی و… نام برد.

#جرثقیل #ریگر #لیفتراک #تاورکرین #کرین #هیرسا

#phq #phqcrane #hse #