وظیفه اصلی بخش تراک یا کشنده جرثقیل موبایل:

 جابه جایی و حمل جرثقیل است اما در بعضی موارد تراک یا کامیون حامل جرثقیل

بیش از یک حمل کننده است که در بخش های مربوط توضیحات بیشتر را خواهید یافت.

#جرثقیل #ریگر #لیفتراک #تاورکرین #کرین #هیرسا

#phq #phqcrane #hse #