در سومين روز از همايش استانداردوايمني ليفتينگ كارگاه آموزشي ايمني و بازرسي ليفتراك  #ليفتراك

#phq #ايمني #hse #همايش