تقويم آموزشي در نيم سال دوم سال 97
#phqcrane  #phq  #hse #جرثقیل #آموزشی #ايمني