كارگاه آموزشي ايمني و بازرسي جرثقيل سقفي در ششمين همايش استاندارد وايمني ليفتينگ سال 97

#phq  #جرثقیل  #همايش  #phqcrane