حمل كننده جرثقیل 
شاسی یک جرثقیل چرخ لاستیکی که به طور خاص برای جابهجایی سازه بالایی گردان جرثقیل طراحی
شده است.

این شاسی میتواند خودکشش باشد یا نباشد. وجه تمایز آن از کامیون تجاری دراین است که
.برا جابه جایی پرسنل، مواد یا تجهیزات دیگر به غیر از سازه بالایی گردان جرثقیل طراحی نشده است.