رله هاي هوشمند مانند ZEN 

این رله قابل برنامه ریزي بوده و جایگزین مناسبی جهت مدارهاي فرمان در تابلوهاي برق است.