رگولاتور خازنی
ازجمله تجهیزات تابلوي بانک خازنی رگولاتور است.این دستگاه بر اساس ضریب توان شبکه
تشخیص می دهد چه مقدار خازن باید به مدار وصل شود تا ضریب توان مطلوب به دست آید.