مقره

براي عایق کردن شینه ها نسبت به بدنه تابلو و همچنین نگه داشتن شینه ها از مقره هاي اتکایی

استفاده می کنیم