(شینه (باس بار
براي توزیع فاز در تابلو هاي برق از شینه استفاده می شود.