گلند
حفاظت کننده کابل در هنگام ورود به تابلو یا خروج از تابلو است.