ریل
ریل جهت نصب قطعات تابلو روي سینی تابلو استفاده می شود