کلید ولتمتر
با اتصال این کلید به ولتمتر می توان ولتاژهاي مختلف خط و فاز را در سه فاز با تغییر سلکتور آن
اندازه گیري کرد.