بی متال
جهت حفاظت موتور سه فاز در برابر اضافه بار استفاده می شود.