فیوز وسیله اي براي حفاظت مدار در برابر اتصال کوتاه است. فیوز انواع مختلف دارد که می توان 
به فیوزهاي کاردي،فشنگ اشاره کرد.