کلید هاي نشتی جریان

این کلید در دو نوع تک فاز و سه فاز ساخته می شود و وظیفه آن حفاظت مدار در برابر جریان هاي

نشتی مانند اتصال فاز به بدنه است.