MCCB کلید اتوماتیک
که داراي دو مدار حفاظت حرارتی و حفاظت مغناطیسی در خود است.این mccb کلید اتوماتیک
کلید معمولا به عنوان کلید اصلی در تابلوهاي برق استفاده می شود و بیشتر در جریانهاي بالاي 100
آمپر ساخته می شود.