دسته بندي سوم بر اساس ایستایی تابلو است که این دسته بندي به این صورت است

تابلوي ایستاده: خود ایستا روي پایه هاي خود

تابلوهاي دیواري : بر روي دیوار به صورت توکار یا روي کار.