دسته بندي دوم را می توان بر اساس محل نصب تابلو مشخص کرد که عبارتند از
تابلوهاي داخلی : این تابلوها در فضاي بسته مثل داخل کارگاه یا ساختمان مسکونی نصب می شوند
تابلوهاي خارجی :  که در فضاي باز نصب می شود.