: دسته بندي اول بر اساس نوع عملکرد تابلو است که این دسته بندي به صورت زیر است:
 تابلوهایی که براي کنترل یک پروسه صنعتی استفاده می شوند که معمولا شامل PLC ها نیز هستند-
 تابلوهایی که فقط جهت کنترل موتورهاي AC یا DC استفاده می شوند که معمولا شامل درایوها،مدارهاي-
فرمان کنتاکتوري، SOFT STRATER ها یا مدارهاي راه اندازي موتور به صورت ستاره مثلث نیز می شوند-
تابلوهاي توزیع که جهت توزیع برق و در واقع توزیع جریان بین تجهیزات مختلف صنعتی استفاده می شوند
تابلوهاي اصلاح ضریب قدرت که به تابلوهاي بانک خازنی معروف هستند-