اولین جرثقیل ساخت شناخته شده توسط یونانی های باستان اختراع شد و توسط مردان یا حیوانات بارور مانند الاغ ها ساخته شد. این جرثقیل ها برای ساخت ساختمان های بلند مورد استفاده قرار گرفتند. بعد از آن، جرثقیل های بزرگتر توسعه یافتند، با استفاده از استفاده از راننده های انسانی انسان، قادر به بلند کردن وزن های سنگین تر بود. در قرون وسطی بالا، جرثقیل های بندرگاه برای بارگیری و بارگیری کشتی ها و کمک به ساخت و ساز آنها معرفی شدند؛ بعضی از آنها به برج های سنگی برای قدرت و ثبات بیشتری ساخته شده بودند. نخستین جرثقیل ها از چوب ساخته شده بود، اما بعد از انقلاب صنعتی، چدن، آهن و فولاد به پایان رسید

 


#آموزشی 
#جرثقیل 
#بازرسی_فنی 
#hse 
#crane 
#phq