بازرسی فنی جرثقیل توسط تکنسین های ماهر میتواند از بروز حوادث جلوگیری کند.

امروزه هیچ جرثقیلی نباید بدون دریافت گواهی سلامت از شرکت معتبر شروع به کار نماید و شرکت "phq"  با داشتن مهندسین توانا و تکنسین های ماهر و متخصص در زمینه بازرسی جرثقیل صدور گواهی سلامت جرثقیل را انجام میدهد.