:مراحل انجام بازرسی فنی جرثقیل

.انجام بازرسی فنی جرثقیل توسط شرکت بازرسی هیرسا کیفیت پاسارگاد مطابق با چک لیست بازرسی جرثقیل معتبر و بررسی قطعات و عملکرد تجهیز

   .ارائه گزارش بازرسی در صورت عدم تائید​​

.رفع ایرادات از سوی متقاضی بازرسی

.در صورت عدم سلامت قطعات تعیین فرصت برطرف کردن موارد و تعمیرات سپس انجام تست بار

.صدور گواهی سلامت جرثقیل ​​​