مراحل تست و بازرسی انواع جرثقیل:

۱) بازرسی ریل های حرکت طولی
۲) بازرسی ریل های حرکت طولی
۳) بازرسی ریل های حرکت عرضی
۴) بازررسی راهروهای ارتباطی
۵) بازرسی چرخهای حرکت طولی
۶) بازرسی چرخهای حرکت عرضی
۷) بازرسی وضعیت عمومی جرثقیل
۸) بازرسی گیربکس بالابر اصلی
۹) بازرسی گیربکس بالابر کمکی
۱۰) بازرسی گیربکس حرکت طولی
۱۱) بازرسی گیربکس حرکت عرضی
۱۲) بازرسی از کالسکه
۱۳) بازرسی از قلاب
۱۴) بازرسی زنجیر
۱۵) بازرسی درام
۱۶) بازرسی سیم بکسل
۱۷) بازرسی قرقره
۱۸) بازرسی کابین
۱۹) مشخصات فنی Spreader
۲۰) بازرسی از Spreader
۲۱) اندازه گیری خیزپل 
۲۲) شناسنامه و مشخصات الکتروموتور بالابر اصلی
۲۳) شناسنامه و مشخصات الکتروموتور بالابر کمکی
۲۴) شناسنامه و مشخصات الکتروموتور حرکت طولی
۲۵) شناسنامه و مشخصات الکتروموتور حرکت عرضی
۲۶) بازرسی تابلوی الکتریکی جرثقیل
۲۷) نتایج بازرسی و تست بالابر اصلی
۲۸) نتایج بازرسی و تست بالابر کمکی
۲۹) نتایج بازرسی و تست حرکت طولی
۳۰) نتایج بازرسی و تست حرکت عرضی
۳۱) نتایج بازرسی و تست سیستم کنترل
۳۲) نتایج بازرسی و تست مگنت
۳۳) نتایج بررسی وضعیت کابل
۳۴) بررسی کلی IP
۳۵) نتیجه کلی بازرسی جرثقیل