ميزان بار مجاز و ظرفیت ایمن جرثقیل ها ( SWL)

تمامی تجهيزات بالابری وبار برداری بايستی قبل از کار توسط بازرس فنی بررسی شوند تا مشخص شود که هر دستگاه يا قطعه حداکثر چه ميزان بار ايمن را ميتواند جابجا نمايد .

معمولا برای بدست آوردن SWL ‌از دو روش زير استفاده می نمايند .

۱-آزمون استاتيک: در اين روش برای جرثقيل ،ابتدا يک باربا وزن مشخص که معمولا از قبل آماده شده و وزن آن نيز معين است توسط دستگاه بلند ميشود و بازرس يک مدت مشخصی را معمولا۲۰ دقيقه ،دستگاه را زير بار قرار ميدهد وبا علامت زدن جکهای تعادلی با مارکر مخصوص در ابتدای کار ومقايسه آن در انتهای کارمقدار نشتی روغن از سيستم هيدروليک يا ساير عيوب رامشخص می نمايد.

۲-آزمون ديناميک :

بازرس دستگاه جرثقيل را با يک وزنه مشخص در جهات گوناگون بالا ،پايين ،چپ ،راست گردشی و…آزمايش می کند وطبق جدول بار LOAD CHART ميتوان مقدار بار مجاز در ارتفاع وزاويه های گوناگون رابدست آورد

گاهی اوقات بازرس از آزمون قدرت نيز استفاده مينمايد به اين ترتيب که وزنه های مشخص را بلند کرده ؛حداکثر ۱۰-۱۵ سانتی متر از زمين ،و پس از قبولی در مرحله قبل از وزنه سنگين تر در مرحله بعد استفاده ميکند و اين عمل تا جايی که بازرس تشخيص دهد خطری متوجه دستگاه وراننده نيست ادامه خواهد داشت.

آزمون SWL ‌برای تمامی تجهيزات بالابری شامل قلاب ،شگل ،واير ،هوک و… نيز انجام ميشود در پايان وپس از تست تمامی اجزای مکانيکی ،هيدروليکی و …SWL برای دستگاه صادر ميشود در اين گواهينامه نام شرکت ،نام بازرس ،نحوه آزمون ،تاريخ آزمايش ،مدت اعتبار و…. درج ميشود .از بکارگيری دستگاه جرثقيل وتجهيزات مربوطه فاقد SWL خودداری کنيد .