جلوگیری از واژگونی جرثقیل:

 

 

crane-down

جلوگیری از واژگونی جرثقیل

بلند کردن بار در شعاع خیلی  زیاد یا استفاده از بوم خیلی بلند می تواند منجر به واژگونی جرثقیل شود.

در صورتی که طول بوم یا شعاع مورد نظر شما در جدول بار وجود نداشته باشد و عدد به دست امده در بین حدود موجود

قرار بگیرد بهتر است همیشه از عدد کوچکتر به دست امده ، استفاده کنید.ظرفیت بار برداری جرثقیل هنگامی کاهش می یابد که

بوم جرثقیل به سمت پایین هدایت می گردد.

زیرا در این حالت فاصله ی مرکز گرانش بار تا محور واژگونی جرثقیل افزایش یافته وبا افزایش این فاصله از پایداری دستگاه کاسته خواهد شد.

افزایش طول بوم در زوایای مشخص نیز باعث افزایش فاصله و کاهش پایداری دستگاه می شود.

راندده جرثقیل باید جدول بار جرثقیل را در اختیار داشته باشد.و برای عملکرد ایمن دستگاه در حین کار از ان استفاده کند.

استفاده ازروش سعی و خطا اصلا جایز نیست و چه بسا حوادثی که ناشی از بی توجهی یا عدم استفاده از جدول بار اتفاق افتاده است.

 

برای جلوگیری از واژگونی جرثقیل

هنگام عملیات باربرداری در سمت جلو ، کارخانه های سازنده

درصدهای کاهشی استاندارد را بنیان گذاشته اند که  به شرح ذیل به ان ها اشاره می شود.

 

1-جرثقیل های بوم خشک 75 درصد  ( یعنی از  75  درصد ظرفیت باربرداری جرثقیل استفاده می شود.)

2-جرثقیل های بوم تلسکوپی 85 درصد (یعنی از  85  درصد ظرفیت باربرداری جرثقیل استفاده می شود.)

3-جرثقیل های بوم تراک 85 درصد (یعنی از   85  درصد ظرفیت باربرداری جرثقیل استفاده می شود.)