اجزای فنی جرثقیل های دروازه ای:

 

gantry crane-PHQ

جرثقیل دروازه ای

جرثقیل دروازه ای (Gantry Crane) :

جرثقیلی است مشابه جرثقیل سقفی، با این تفاوت که پل انبرای حمل و نقل واگن متحرک یا کلسکه

بر روی دو یا چند پایه محکم بسته شده و برای حرکت بر روی ریل

و یا مسیرهای حرکت دیگر ثابت شده است.

جرثقیل دیواری (Wall Crane) :

جرثقیلی است دارای یک دکل یا بدون واگن متحرک که یک طرف ان به دیوار ثابت شده است

و حرکت ان به صورت خطی و در طول ریلی است که بر دیوار نصب می شود.

جرثقیل نیمه دروازه ای (Semi Gantry Crane):

نوعی جرثقیل دروازه ای است که یک سر پل ان بر روی یک یا چند پایه و ستون که در طول ریل یا مسیر ثابت حرکت میکند،

بسته شده و سر دیگر پل بر روی چرخ هایی قرار می گیرد که در طول یک ریل نصب شده است و در ارتفاع بالاتر از ریل قبلی حرکت می کند.

ترمز ( Brake):

وسیله ایست که با اعمال قدرت و یا اصطکاک برای کاهش سرعت حرکت جرثقیل و یا متوقف کردن ان، ب کار می رود.

پل (Bridge):

قسمتی از جرثقیل است که شامل یک یا دو تیر حمال یا مهارهای پایینی

یا گذرگاه های ویژه ای برای دسترسی به اجزای جرثقیل و مکانیزم حرکت واگن متحرک و یا ریل می باشد.

 

ضربه گیر (Bumper) :

وسیله ای است که برای کاهش اسیب هنگام برخورد جرثقیل و یا واگن متحرک به انتهای مسیر و یا برخورد

دو جرثقیل و یا دو واگن متحرک به یکدیگر به کار می رود. این وسیله ممکن است روی جرثقیل ، واگن متحرک

و یا محل مشخص شده برای توقف ان ها در مسیر حرکت نصب گردد.

درام (Drum)

قطعه ای استوانه شکل است که سیم فولادی جرثقیل ب دور ان  می پیچد.

 

کالسکه یا واگن متحرک (Trolley):

بخشی از جرثقیل است که روی ریل های واقع بر تیر های حمال جرثقیل حرکت و قرقره ی بار هدایت میکند.

جرثقیل سقفی (Overhead Crane):

جرثقیلی است با پل متحرک حامل بالابر ثابت یا متحرک که با مکانیزم های خاص بالابری کار کرده و بار را جابجا می کند.