جرثقیل خودکار (Automatic Crane)

جرثقیل کابین دار (Cab-operated Crane)

جرثقیل دروازه ای ستونی (Cantilever gantry Crane)