دستورالعمل دسترسی به نواحی کار در جرثقیل برجی :

 

مجوز دسترسی به جرثقیل برجی-تاورکرین

 

بین راننده جرثقیل و افرادی که از جرثقیل بالا یا پایین می روند باید ارتباط مناسب رادیووی برقرار باشد.

فرد تا زمانیکه به قسمت گردنده ی جرثقیل نرسیده این ارتباط مستقیم با راننده برقرار بوده

و در صورت رسیدن به ناحیه گردنده با اجازه راننده می تواند به کار خود ادامه دهد.

افرادی که مجوز بالا رفتن و دسترسی به جرثقیل را ندارند باید برای انجام کار مجوز مربوطه را دریافت کنند.

هیچ فردی اجازه ندارد به بوم دسترسی پیدا کندمگر با مجوز و تحت شرایط خاص – تمام حرکات جرثقیل باید متوقف شده باشد و کنترل ها فعال باشد.

تنها راننده جرثقیل ، تعمیرکاران، ناظران و بازرسین اجرایی و ایمنی مجاز به بالا رفتن و دسترسی به جرثقیل هستند.

علایم هشدار دهنده و ایمنی برای جلوگیری از ورود نفرات متفرقه باید در محل کار و ابتدای نردبان ها نصب شود.

هنگام بالا رفتن از جرثقیل، استفاده از PPE  و بستن کمربند ایمنی  safety herness  الزامیست.

یکی از مهمترین روش های پیشگیری از حوادث، استفاده از روش ناحیه بندی در اطراف جرثقیل است.

 

نواحی قابل دسترسی جرثقیل برجی به سه ناحیه Zone تقسیم می شوند:

 

ناحیه اول : مناطقی که حفاظت از لبه های ان انجام شده است و هیچ گونه خطر مکانیکی و گیر افتادگی وجود ندارد، مانند برج و اتاق راننده.

ناحیه دوم : مناطقی که حفاظت از لبه ها های ان انجام شده است ولی خطرات مکانیکی و گیر افتادگی وجود دارد، مانند بوم کمکی.

ناحیه سوم : هیچ گونه حفاظت از لبه های ان انجام نشده است و حضور در ان نیازمند تجهیزات سقوط از ارتفاع است.

 

نمونه ای از مجوز ورود و بالا رفتن از جرثقیل برجی را در زیر مشاهده می کنید:

 

TOWER Crane Access Permit