وظایف و مسئولیت های راننده جرثقیل برجی

راننده باید مدل، مشخصات، نحوه عملکرد و محدودیت های جرثقیل را بشناسد.tower operator
چگونگی استفاده از دستورالعمل های عملیاتی جرثقیل را بداند.

نحوه استفاده از جدول بار و محاسبه وزن خالص بار را بداند.
با دستورالعمل های بازرسی و تعمیر و نگهداری آشنا باشد.
خطرات مربوط به کار خود شامل : خطوط برق هوایی، ساختمان ها

و جرثقیل های مجاور و … را بشناسد

با روش های بستن بار آشنا باشد.
بازرسی قبل از شروع کار را طبق چک لیست های مربوطه انجام دهد.
مراقب باشد افراد متفرقه در محوطه عملیات و زیر بار معلق حضور نداشته باشد.
از لحاظ شرایط فیزیکی و روحی آمادگی انجام کار را داشته باشد.