• وزن، ابعاد و ویژگی های بار
  • سرعت عملیاتی، شعاع استرسی، ارتفاع باربرداری و نواحی حرکتی
  • تعداد دفعات و نوع باربرداری
  • مدت زمان انجام کار
  • شرایط محیطی، شرایط زمین و محدودیت های موجود-وجود ساختمان و تآسیسات ساختمان
  • فضای قابل دسترس برای برپایی، برچیدن و حرکت  جرثقیل
  • هرگونه نیازمندی های ویژه عملیاتی یا محدودیت های موجود مانند: فرودگاه ها، ایستگاه قطار و….
  • در نظر گرفتن سرعت باد غالب
  • شرایط بار از لحاظ استارتژیکی، قیمت و …..