انواع جرثقیل های برجی خود برپا

جرثقیل برجی خودبرپا با دکل تلسکوپی یا هیدرولیکی

12

جرثقیل برجی خودبرپا با دکل تلسکوپی مشبک

13

جرثقیل برجی خودبرپا با دکل چرخشی

14

جرثقیل برجی خودبرپا با دکل تلسکوپی مشبک و بوم تلسکوپی هیدرولیکی

15