بازرسی تراکتور

انواع تراکتورها
الف – تراکتورھاي چرخ زنجیري
تراکتورهاي چرخ زنجیري انواع مختلفی دارد این تراکتورها معمولا برحسب اندازه وزن وقدرت طبقه بندي میشوند دربسیاري ازپروژه ها مقدار وزن تراکتور چرخ زنجیري مهم است زیرا مقدار حداکثر نیروي کششی که یک دستگاه تراکتور میتواند به وجود آورد بدون توجه به قدرت تولیدي موتورآن به حاصل ضرب مقدار وزن درضریت کشش سطح جاده اي که روي آن کارمیکنند محدود میباشد وجود زنجیره ها باعث میشود که تراکتوربتواند درزمینهاي با مقاومت فشاري کم وقدرت کششی مناسب فعالیت داشته باشد
ب- تراکتور چرخ لاستیکی
تراکتورچرخ لاستیکی ازاین جهت ساخته شده که سرعت بیشتري درکشیدن وهل دادن اسکریپرها وکارهاي نظیرآن داشته باشد این نوع ماشین ها درانواع دوچرخ وچهارچرخ وجوددارد نوع دوچرخ آن حتما باید بایک ماشین دیگر نظیراسکریپر کارکند تابتواند تعادل خودرا حفظ کند نوع چهارچرخ آن دردونوع یک دیفرانسیل ودودیفرانسیل موجود است باین همه آسیب پذیري لاستیکهاي این ماشینها درموقع کار درزمینهاي داراي سنگهاي تیزکه باعث بریده شدن لاستیک میشود استفاده ازآن را دراین نوع زمینها محدود میکند البته زنجیرها ي سیمی مخصوص جهت حفاظت لاستیکها وجوددارد که میتوان برازدیاد اصطحکاك لاستیکها باسطح زمین آنها رابکاربرد

خدمات ارایه شده توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد

– بازرسی فنی انواع تراکتورها

– ارایه کلاس های آموزشی بازرسی تراکتور با گواهینامه معتبر از کشور فرانسه

جهت ارایه درخواست برای بازرسی تراکتور و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با 88806088-021 و فکس02188936994- 88898593-021 تماس حاصل فرمایید.