اطلاعات فنی:

                                                 سایزهای سکشن های تاورکرین به طور معمول در سایزهای زیر می باشد:

3 * 20/1 * 20/1 عرض

3 * 60/1 * 60/1                                                 سایزقدیمی است: 30/2 * 60/1 * 60/1

3 * 2 * 2                                                                                              

6 * 15/2 * 15/2

78/5 * 5/2 * 5/2                                                                        پایه تثبیت

 

دسته بندی انواع سکشن ها به صورت زیر میباشد :

 

 انواع سکشن های ارتفاعی:

L66

L68

L44

L46

 شامل موارد زیر می باشد:L68همچنین سکشن  

 

L68 A                                                               8تنی معمولی نبشی

L68 B1                                                                                                                            ناودانی

L68 B2                                                              لوله ای

L68 B3                                                                                                                            لوله ای

L68 D                                                               8تنی قوی لوله ای

 

پایه تثبیت داخل بتن:

اصولأ سایز بتن 6 * 6 تا 8 * 8 و ارتفاع آن 40/1 * 30/1 می باشد که با توجه به دفترچه راهنمای تاور بتن

ریزی مشخص می شود.

 

انواع پایه تثبیت :

60/1 متری

2 متری

15/2 متری