دوره های آموزش ایمنی اسانسور  و بالابر ساختمانی

 

اشنایی با قطعات و ایمنی کلی آسانسور:

انواع بازرسی ایمنی اولیه و ادواری

مسئولیت های کارفرما

مسئولیت های نصب کنندگان آسانسور

مسئولیت های بازرسی فنی

نحوه تکمیل مدارک مورد نیاز بازرسی فنی

تکمیل جک لیست بازرسی فنی