دوره اموزش رانندگی جرثقیل متحرک و اپراتوری جرثقیل

دوره اموزش رانندگی جرثقیل موبایل و اپراتوری جرثقیل های متحرک  شامل سرفصل های زیر می باشد:

—        -آشنایی با نوع جرثقیل از نقطه نظر نقاط ضعف و قوت

—        -نحوه بستن صحیح بار و محاسبه جاذبه مرکزی

—        -موارد ایمنی و حیاتی در عملیات باربرداری

—        -نواحی باربرداری جرثقیل ها

—        -کاربرد جدول بار و نحوه استفاده صحیح

—        Sling ,shackle ,wire rope

—        -شرایط اپراتور جرثقیل واجد صلاحیت

—        -انجام اصول باربرداری ترکیبی با چند دستگاه

—        pedestal , lattice-جرثقیل تلسکوپیک

—        -آشنایی ریگر با تعیین میزان حمل ایمنی بار توسط جرثقیل در شرایط مختلف

—        -تشخیص در میزان خرابی تجهیزات(بوکسل-زنجیر-تسمه آیپولیت)

—        -آشنایی با شرایط فیزیکی ریگر هنگام کار با جرثقیل

—        -آشنایی ریگر با نحوه کار از شروع تا خاتمه

—        -آشنایی با محل پارک و نحوه قرار گرفتن

—        -سرویس نگهداری جرثقیل

—        -نحوه اصولی و صحیح استقرار دستگاههای باربر

—        -استانداردهای مربوط به تجهیزات باربرداری

این دوره برای افراد و شرکت ها قابل برگزاری می باشد