بازرسی کمپرسور

خدمات ارایه شده توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد

بازرسی فنی از انواع کمپرسورها

– ارایه مشاوره صنعتی و برگزاری کلاس های آموزشی با گواهینامه معتبر