شرکت هیرسا کیفیت (phq) آمادگی انجام بازرسی جوش را براساس کلیه استانداردهای جهانی دارا می باشد.

لیست استانداردهای اروپا برای جوشکاری