بازرسی مخازن تحت فشار

امروزه به دليل توسعه روزافزون صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و نيروگاهها و ساخت هزاران مخازن تحت فشاري كه درآنها كاربرد دارند، بازرسي مخازن تحت فشار از اهميت خاصي برخوردار است.بعضي از اين تجهيزات خيلي پيچيده ميباشند و برخي ديگر مثل مخازن اتمسفريك از نظر طراحي نسبتا ساده هستند. گستره وسيعي از انواع مخازن تحت فشار وجود دارد ولي بازرسي آنها تقريبا مشابه ميباشد. مهمترين هدف بازرسي مخازن، اين است كه از ايمن بودن و سلامت مخازن آگاهي لازم را بدست آوريم.

خدمات ارایه شده توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد

1- بازرسي از اجزاي اصلي شامل پوسته، كوره، محفظه آتش، صفحات انتهايي، مجاري، آتش دانها،   مقاومهاي ميله اي، صفحه اي و لوله اي از نقطه نظر  وضعيت خوردگي، صدمات مكانيكي، تغيير فرم، ترك، شكستگي، رسوبات و دوده
2-  ضخامت سنجي از قسمت هاي اصلي شامل پوسته، كوره، صفحات انتهائي و محفظه برگشت و مطابقت با نقشه ساخت
3- بازرسي متعلقات جانبي ديگ شامل آب نماها، كنترل كننده سطح آب، سوپاپ اطمينان، نسوزكاري، عايق كاري، وضعيت مشعل و وضعيت آب مصرفي
4- نظارت بر انجام تست هيدروا ستاتيك مطابق الزامات استاندارد

قبل و حین ساخت:

1-  بررسي اسناد و مدارك (WPS، PQR و WPQ)
2- بازرسي ابعادي
3- بازرسي اتصالات
4- بازرسي متعلقات
5- گزارش بازرسي عيني سطوح و لبه ها
6- بازرسي چشمي مواضع جوشكاري شده
7- آزمون راديوگرافي يا التراسونيك مواضع جوشكاري شده
8- نظارت بر تست هيدرواستاتيك
9- نظارت بر عمليات حرارتي در صورت نياز