بازرسی بویلر

بویلر یک مخزن بسته تحت فشار است که آب یا دیگر سیالات در آن گرم می شوند. گرمایش و تبخیر سیالات باعث می شود که این محصول در بسیاری از مکان ها توان استفاده را داشته باشد.

خدمات ارایه شده توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد

1- بازرسي از اجزاي اصلي شامل پوسته، كوره، محفظه آتش، صفحات انتهايي، مجاري، آتش دانها،   مقاومهاي ميله اي، صفحه اي و لوله اي از نقطه نظر  وضعيت خوردگي، صدمات مكانيكي، تغيير فرم، ترك، شكستگي، رسوبات و دوده
2-  ضخامت سنجي از قسمت هاي اصلي شامل پوسته، كوره، صفحات انتهائي و محفظه برگشت و مطابقت با نقشه ساخت
3- بازرسي متعلقات جانبي ديگ شامل آب نماها، كنترل كننده سطح آب، سوپاپ اطمينان، نسوزكاري، عايق كاري، وضعيت مشعل و وضعيت آب مصرفي
4- نظارت بر انجام تست هيدروا ستاتيك مطابق الزامات استاندارد

حین ساخت:

1-  بررسي اسناد و مدارك از جمله نقشه تاييد شده و اسناد رويه جوشكاري و تاييد صلاحيت جوشكاران(WPS، PQR و WPQ)
2-  بازرسي و آزمون مواد و قطعات مصرفي
3- كنترل ابعادي و تعداد قطعات (در اين مرحله ابعاد و تعداد قطعات تجهيز مورد بارزسي با نقشه تاييدشده مطابقت داده ميشود.)
4- بررسي اجراي الزامات استاندارد ملي ISIRI 4231  براي ديگ هاي بخار و آبداغ و استاندارد ملي ISIRI 7911 براي ديگ هاي آبگرم شامل بررسي اجراي الزامات طراحي، جوشكاري، عمليات حرارتي و بررسي اجراي الزامات بازرسي حين ساخت ديگ.
5- نظارت بر انجام تست هيدرواستاتيك به عنوان تست سرد مطابق الزامات استاندارد در فشار موردنياز و مدت زمان مشخص
6- نظارت بر تست گرم و كنترل عملكرد تجهيزات كنترلكننده و تجهيزات ايمني ديگ
7- تشكيل پرونده بازرسي هر دستگاه و صدور گواهينامه و پلاك بازرسي پس از بررسي نهايي اسناد و مدارك